Kvalitetssikring

_MG_1785re

Formål: Med ein inkluderande og open kultur skal vi skapa eit grunnlag for attføring av arbeidstakarar, samt etablera bærekraftige tiltaksplassar, slik at alle samfunnsbevisste aktørar i arbeidslivet, pårørande og samfunn ser verdien av vårt arbeid.

Vår visjon er å bli den viktigaste arbeidskrafta i lokalsamfunnet.

Verskemda er sertifsert iht. Equass/European quality assurance in Social Services. EQUASS Assurance er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gjev tenesteleverandørar i velferdssektoren høve til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar.

EQUASS Assurance legg til grunn at sertifiserte leverandørar av velferdstenester skal drive verksemda i tråd med 10 overordna prinsipp. Det vert stilt 50 overordna krav til verksemder som ynskjer å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører vidare ein revisjon av bedrifta kor ei sjekkliste på 100 punkt (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om verksemda vert driven i tråd med dei overordna krava eller ikkje. Dersom verksemda innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar eit sertifikat som bekreftar dette.